Polityka prywatności

 Co to jest RODO?

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Kto jest Administratorem danych osobowych?

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MS Group Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu, ul. Ogólna 54/25, 82-300 Elbląg, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem  KRS 0000821982.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

kontakt@msgroup-developer.pl

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i wykonywania umowy, której są Państwo stroną.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną są Państwo oraz MS Group Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przechowywanie dokumentów księgowych).

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MS Group Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu lub strony trzeciej, takich jak marketing bezpośredni czy ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń. W przypadku prowadzenia działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (email, telefon) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – Państwa zgoda.

W jakim celu dane osobowe są przetwarzane?

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy – konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy, co nie dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku których nie są przewidziane żadne konsekwencje związane z ich niepodaniem.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, podmioty realizujące proces sprzedaży, podmioty zajmujące się administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością, kontrahenci MS Group Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu, podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, podatkowe i usługi audytorskie.
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MS Group Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych. Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych będą przetwarzane w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu wniesienia sprzeciwu.
 5. Posiadają Państwo prawo do: 

a. żądania dostępu do przekazanych danych osobowych,

b. sprostowania danych osobowych,

c. żądania usunięcia danych osobowych

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. przenoszenia danych osobowych.

 1. Gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiadają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MS Group Sp. z o. o.  z siedzibą w Elblągu.
 3. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

POLITYKA COOKIES

Strona www.osiedleolchowa.pl używa plików cookies i przechowuje je na Państwa

urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do

informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

• prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu

• dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji

• zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji

• marketingowych

• statystycznych

• analitycznych